• Bijgewerkt

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Smartblinds B.V., Vonderweg 48, 7468 DC Enter, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66786126 (hierna te noemen: Smartblinds) gedane aanbiedingen en overeenkomsten, daaronder mede begrepen: het verrichten van diensten, zoals reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, het verstrekken van adviezen en het inschakelen van hulppersonen en derden.
 2. Algemene voorwaarden van de klant zijn uitdrukkelijk uitgesloten en gelden ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van Smartblinds.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Smartblinds zijn vrijblijvend en daarin genoemde kwaliteitsnormen, modellen, maten, kleuren en andere opgaven zijn bij benadering.
 2. Alle in documentatie van Smartblinds opgenomen gegevens zijn aan veranderingen onderhevig.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de klant een aanbod van Smartblinds aanvaardt.
 2. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheden tussen de tekst van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, dan prevaleert de tekst van de overeenkomst.
 3. Mondelinge toezeggingen door en/of (aanvullende) afspraken met medewerkers, hulppersonen en/of derden van Smartblinds zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de directie en binden Smartblinds pas als deze door tot vertegenwoordiging bevoegde persoon van Smartblinds is aanvaard.
 4. Als de overeenkomst wordt aangegaan met ten minste twee (2) of meer klanten dan zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

Artikel 4 Prijzen

 1. Alle door Smartblinds genoemde prijzen, tarieven en/of bedragen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd. De kosten van transport en/of verzending kunnen afzonderlijk worden genoemd. Alle door Smartblinds genoemde prijzen, tarieven en/of bedragen zijn in Euro (€) weergegeven.
 2. Als na het sluiten, maar voor de (volledige) uitvoering van de overeenkomst, één of meer prijsbepalende factoren, stijgen, heeft Smartblinds het recht de prijs daardoor aan te passen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij het wettelijke prijsverhogingen, zoals de BTW, betreffen.

Artikel 5 Termijn van levering

 1. De door Smartblinds opgegeven termijn van levering, respectievelijk het door Smartblinds opgegeven tijdstip van levering, geldt bij benadering en is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient Smartblinds schriftelijk en binnen vijf (5) werkdagen na overeengekomen levering in gebreke te worden gesteld, waarna Smartblinds door de klant in de gelegenheid wordt gesteld om de Prestatie alsnog binnen een redelijke termijn aan de klant te leveren, zonder dat Smartblinds jegens de klant tot schadevergoeding is gehouden.
 2. De termijn van levering gaat in na ontvangst door de klant van de orderbevestiging van Smartblinds en zodra Smartblinds in het bezit is van alle door de klant te verstrekken zaken, specificaties, instructies, gegevens en bescheiden.
 3. Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan is Smartblinds bevoegd de overeengekomen prijs te factureren, als de Prestatie niet binnen veertien (14) dagen nadat Smartblinds daarom schriftelijk heeft verzocht, door de klant is afgenomen.

Artikel 6  Klachtenregeling

 1. Smartblinds beschikt over een klachtenprocedure en behandelt een klacht van de klant overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Artikel 7 Levering van de Prestatie en overgang van risico

 1. Leveringen van Smartblinds geschieden Delivery Duty Paid als bedoeld in de Incoterms 2020. Het risico van het geleverde gaat steeds op de klant over op het moment van levering.
 2. De klant dient er zorg voor te dragen, dat Smartblinds de bestemming waar de Prestatie dient te worden (af) geleverd kan bereiken via een goed verharde, openbare weg, zonder dat schade ontstaat aan het transportmiddel van Smartblinds, dan wel de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden
 3. Op de klant rust de verplichting om de Prestatie op de overeengekomen plaats en het overeengekomen leveringstijdstip of binnen de gestelde levertermijn af te nemen. Alle (extra) kosten die voor Smartblinds ontstaan ten gevolge van niet of niet-tijdige afname door de klant zijn voor diens rekening. Smartblinds is alsdan gerechtigd, maar niet verplicht, de Prestatie voor rekening en risico van de klant op te slaan.
 4. Het is Smartblinds toegestaan de Prestatie in gedeelten te leveren en te factureren.

Artikel 8 Verpakking, verzending en (intern) transport

 1. Smartblinds bepaalt de wijze van verpakking en verzending, waarvan de kosten en het risico voor rekening van de klant komen. Als de klant een bijzondere wijze van verpakking en/of verzending verlangt, komen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de klant.
 2. Smartblinds neemt verpakkingen niet terug.

Artikel 9 Inspectieplicht van Klant

 1. De klant inspecteert de geleverde Prestatie direct na levering als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden. De klant controleert zowel het aantal als de kwaliteit van de geleverde Prestatie. Als de klant bij deze inspectie/controle gebreken, tekortkomingen en/of beschadigingen aan de Prestatie vaststelt, meldt hij die onmiddellijk, maar uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de levering als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, gedetailleerd en schriftelijk, aan Smartblinds. In ieder geval vervalt in die situatie het recht van de klant om te klagen over zowel het aantal als de kwaliteit van de geleverde Prestatie uiterlijk twaalf (12) maanden na levering als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Bedenktijd, herroepingsrecht en retourzendingen in geval van gebreken

 1. De klant heeft veertien (14) dagen bedenktijd. Dit omvat het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van veertien (14) dagen is verstreken, na:
  1. de dag waarop de klant of een derde - geen vervoerder - die aangewezen is door de klant, de Prestatie heeft ontvangen;
  2. de dag waarop de klant of een derde - geen vervoerder - die aangewezen is door de klant, het laatste deel van de Prestatie heeft ontvangen als de klant in eenzelfde overeenkomst met Smartblinds meerdere Prestaties is overeengekomen die afzonderlijk worden geleverd.
 2. De klant oefent het in lid 1 bedoelde recht uit door Smartblinds binnen de gestelde termijn het ingevulde modelformulier voor ontbinding te sturen of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Smartblinds en de Prestatie daarna binnen veertien (14) dagen aan Smartblinds te retourneren. De kosten voor het retourneren zijn voor de klant.
 3. Het onder lid 1 genoemde herroepingsrecht is niet van toepassing in geval van maatwerk. Dit is van toepassing als de Prestatie wordt geleverd volgens specificaties van de klant, die niet geprefabriceerd zijn en worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
 4. Retourzendingen in geval van gebreken worden door Smartblinds uitsluitend in overleg geaccepteerd, in de door de klant ontvangen staat, bij voorkeur in originele, maar in ieder geval in deugdelijke, verpakking en onder opgaaf van redenen. Retourzendingen geschieden voor risico van de klant. De ontvangst van de retourzendingen impliceert in geen geval dat Smartblinds de door de klant opgegeven grond van de retourzendingen erkent.

Artikel 11 Afwijkingen

 1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, finish, hardheid, dikte, gewicht, maten, stand van symmetrisch watermerk, aantallen aanvullen en dergelijke, geven geen reden tot afkeuring van de Prestatie door de klant. In geval van wezenlijke wijzigingen is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 14.
 2. Bij de beoordeling of de inhoud van de geleverde Prestatie buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de gehele inhoud van het geleverde worden genomen; er kan niet om enkele afwijkende exemplaren een hele leveringsinhoud worden afgekeurd.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van het door Smartblinds aan de klant geleverde Prestatie gaat eerst op de klant over, wanneer al het door de klant aan Smartblinds verschuldigde, uit welke overeenkomst ook, hoe ook genaamd en met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Smartblinds is voldaan.
 2. De klant verkrijgt de eigendom van de door Smartblinds geleverde Prestatie onder voorbehoud van pandrecht ten behoeve van Smartblinds voor alles wat de klant aan Smartblinds verschuldigd is of wordt in de toekomst.
 3. Het is de klant niet toegestaan de nog onbetaald gebleven Prestatie (door) te leveren, te vervreemden, te bezwaren, daarop enig beperkt recht te vestigen of daarover anderszins, in strijd met het eigendomsvoorbehoud, te beschikken of (stil) te verpanden aan een ander dan Smartblinds.
 4. Als het eigendomsrecht van Smartblinds verloren is gegaan door zaakvorming, bestanddeelvorming, natrekking of vermenging, zal de klant ten behoeve van Smartblinds op de (nieuw) te vormen, dan wel (nieuw) ontstane, zaak een stil pandrecht vestigen.
 5. De kosten die met de uitoefening van haar pandrecht of eigendomsvoorbehoud gepaard gaan, zijn voor rekening van de klant.

Artikel 13 Betaling

 1. De klant voldoet elke door Smartblinds verzonden factuur bij levering, zonder enige inhouding of korting.
 2. Betaling van door Smartblinds verzonden facturen geschiedt aan Smartblinds op de door haar aangegeven bankrekening. Betaling, hoe ook genaamd, aan werknemers van Smartblinds is niet toegestaan, werkt jegens Smartblinds niet bevrijdend en kan nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. De klant wordt geacht in te stemmen met de factuur, tenzij hij dit binnen tien (10) werkdagen gedetailleerd schriftelijk aan Smartblinds meldt. Een eventuele klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.
 4. Bij niet, niet tijdige, of niet volledige betaling van het door haar verschuldigde, is de klant met ingang van de vervaldatum van de desbetreffende factuur van rechtswege in verzuim en over het openstaande bruto incasso- of factuurbedrag een rente verschuldigd van één procent (1%) per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
 5. De gehele vordering van Smartblinds, hoe ook ontstaan, ook voor zover nog in rekening is gebracht, is onmiddellijk ten volle opeisbaar: - bij niet stipte betaling van door de klant verschuldigde bedragen; - als de klant zijn faillissement aanvraagt, het faillissement van de klant wordt aangevraagd of als de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, of om toepassing daarvan is verzocht; - als de klant zijn rechtspersoonlijkheid verliest, dan wel ontbonden, respectievelijk geliquideerd wordt; - als en zodra enig beslag ten laste van de klant wordt gelegd;.
 6. Alle kosten ontstaan door of verband houdend met (buiten)gerechtelijke incasso van de vordering van Smartblinds zijn voor rekening van de klant. Deze buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Besluit buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van veertig Euro (€ 40,--) per te incasseren vordering.
 7. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten als bedoeld in de leden 4 en 6 van dit artikel en in de tweede plaats van de opeisbare vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een vordering van latere datum.

Artikel 14 Garantie en reparaties

 1. Smartblinds verklaart dat de Prestatie beantwoordt aan de overeenkomst en vrij is van defecten. Als de Prestatie niet de eigenschappen heeft die de klant redelijkerwijs mocht verwachten van de Prestatie, dan is sprake van non-conformiteit. Ingeval van non-conformiteit heeft de klant het recht op aflevering van het ontbrekende of om de Prestatie kosteloos te laten repareren, te vervangen, de overeenkomst te ontbinden of de koopprijs van de Prestatie te verminderen in evenredige mate met de afwijking van de overeenkomst, tenzij dit onmogelijk is of niet van Smartblinds kan worden gevergd.
 2. Smartblinds verstrekt op de door haar geleverde Prestatie twee (2) jaar garantie. De garantietermijn gaat in op de datum van levering als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, dit betekent dat de Prestatie gedurende deze periode bij normaal gebruik vrij van defecten zal zijn.
 3. Voor zover de Prestatie of onderdelen daarvan door Smartblinds van derden zijn betrokken, dan wel als werkzaamheden door derden zijn verricht, geldt slechts de garantie van de desbetreffende derden.
 4. Eventuele klachten uit hoofde van de garantie dienen binnen twee (2) maanden na het tijdstip van ontdekking van het gebrek, tekortkoming en/of schade, dan wel na het tijdstip waarop deze gebreken, tekortkomingen en/of schade redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt, door de klant schriftelijk bij Smartblinds te worden ingediend. De garantie geldt slechts, als de klant aan al zijn verplichtingen jegens Smartblinds (zowel financieel als anderszins en uit hoofde van welke overeenkomst dan ook) heeft voldaan. Geringe, in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in, kwaliteit, kleur, hardheid, finish, maten, afwerking en dergelijke zijn van garantie uitgesloten.
 5. De betreffende Prestatie dient vervolgens binnen veertien (14) kalenderdagen na de schriftelijke melding als bedoeld in lid 4 van dit artikel door de klant voor inspectie ter beschikking te worden gesteld aan Smartblinds door retourzending van de Prestatie (of delen daarvan).
 6. De garantieverplichtingen van Smartblinds blijven, ter uitsluitende keuze van Smartblinds, beperkt tot het kosteloos repareren of vervangen, binnen een redelijke termijn, van (het betreffende onderdeel) van de Prestatie, dan wel restitutie van de Hoofdsom van (het betreffende onderdeel) van de Prestatie, voor zover deze aan Smartblinds is betaald, rekening houdend met de reeds verstreken gebruiksduur van (het betreffende onderdeel van) de Prestatie. In geval de Prestatie de levering van motoren betreft zal Smartblinds uitsluitend de Hoofdsom restitueren.
 7. De door of namens Smartblinds vervangen Prestatie is haar eigendom en wordt desgevraagd door de klant aan Smartblinds retour gezonden op kosten van Smartblinds. In overleg met Smartblinds dient altijd te worden gekozen voor de goedkoopste vorm van vervoer.
 8. Werkzaamheden en kosten wegens het onderzoek of herstel, verband houdend met of voortvloeiend uit onoordeelkundig gebruik van de Prestatie behoren niet tot de verplichtingen van Smartblinds, vallen buiten de garantie en worden de klant apart in rekening gebracht tegen de op het moment van het verrichten van die werkzaamheden bij Smartblinds, dan wel de door haar ingeschakelde hulpersonen en/of derden geldende tarieven
 9. De garantieverplichtingen van Smartblinds vervallen als de klant de Prestatie niet volgens de meegeleverde handleiding heeft gebruikt, toegepast dan wel heeft ingebouwd dan wel de Prestatie anderszins onjuist c.q. niet in overeenstemming met normaal gebruik heeft gebruikt, toegepast, ingebouwd of opgeslagen. De garantieverplichtingen van Smartblinds vervallen tevens als de Prestatie onder te hoge vochtigheid dan wel bij extreme temperaturen is gebruikt, toegepast, ingebouwd dan wel is opgeslagen. In het geval de Prestatie de levering van motoren betreft, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, vervallen de garantieverplichtingen bovendien als de garantiezegel is verbroken c.q. de motoren open zijn gedraaid.
 10. Als na inspectie blijkt dat ten onterechte een beroep is gedaan op deze garantiebepaling, dan zullen de hieruit voortvloeiende kosten van vervoer, onderzoek of herstel van Smartblinds in rekening worden gebracht bij de klant.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwaring klant

 1. Als de klant jegens Smartblinds één of meer van zijn uit de wet, de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de klant jegens Smartblinds steeds gehouden alle directe en indirecte schade te vergoeden die Smartblinds dientengevolge lijdt, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Deze bepaling laat onverlet het recht van Smartblinds om jegens de klant andere vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te treffen. Onder indirecte schade wordt verstaan: het derven van winst en/of inkomen, het lijden van (productie)verlies, de kosten van of verband houdende met stilstand of vertraging, boetes, (het mislopen van) kortingen en of betalingen van derden, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. De klant is jegens Smartblinds aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade berokkend aan (personeel van) Smartblinds of aan anderen dan Partijen, eigendommen van (personeel van) Smartblinds of van anderen dan Partijen, welke schade veroorzaakt is door (personeel van) de klant, door de klant ingeschakelde anderen dan Partijen en/of door haar gebruikte materialen of daarmee verband houdt, dan wel welke schade het gevolg is van, dan wel verband houdt met een onveilige situatie in de organisatie van de klant.
 3. De klant vrijwaart Smartblinds voor alle aanspraken van anderen dan Partijen, die voortvloeien uit de schending van intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen: octrooirechten, merkrechten, modelrechten en auteursrechten, op de Prestatie, ontwerpen, licenties, als ook knowhow en informatie; gedragingen van de klant, zijn ondergeschikten, of andere personen die door of vanwege de klant tewerk zijn gesteld.

Artikel 16 Aansprakelijkheid Smartblinds

 1. Smartblinds is alleen aansprakelijk voor directe (persoon- en/ of zaak)schade geleden door de klant, welke directe (persoon- en/of zaak)schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Smartblinds toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die directe (persoon- en/of zaak)schade ter zake waarvan Smartblinds aanspraak kan maken op uitkering krachtens de door haar afgesloten verzekering.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant na het ontstaan van de gebreken, tekortkomingen en/of schade deze zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen twee (2) maanden na het intreden van het gebrek, de tekortkoming en/of schade, gedetailleerd en schriftelijk aan Smartblinds meldt en dat klant al datgene doet dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd om zijn schade te beperken.
 3. Onverminderd het voorgaande zijn de bepalingen die de aansprakelijkheid van Smartblinds in deze algemene voorwaarden beperken, niet van toepassing als de aansprakelijkheid schade betreft die wordt veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Smartblinds.

Artikel 17 Overmacht en opschortingsrecht Smartblinds

 1. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming aan de zijde van Smartblinds die niet aan haar schuld te wijten is noch anderszins voor haar rekening dient te komen en waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids) instanties, oorlog(sgevaar), embargo, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, fabriek- en transportmoeilijk-heden, brand, blikseminslag, natuurrampen, waterschade, stroomstoring, storing in de (tele)communicatielijnen, pandemieën en epidemieën en andere ernstige storingen in het bedrijf van Smartblinds of diens leveranciers.
 2. Als vaststaat dat de overmachtstoestand bij Smartblinds of één van de door haar ingeschakelde derden, drie (3) maanden of langer zal duren, is elk van Partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opzegging in de zin van dit artikel geschiedt schriftelijk.
 3. Overmacht aan de zijde van Smartblinds of één (of meer) van de door Smartblinds ingeschakelde hulppersonen of derden en leveranciers schort haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Deze overmacht schort de verplichtingen van de klant uit de overeenkomst niet op.
 4. Smartblinds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en is derhalve niet gehouden tot vergoeding van schadevergoeding van directe en/of indirecte schade, kosten en/of verliezen van of bij de klant en/of derden ontstaan, welke directe en/of indirecte schade veroorzaakt is door of op enigerlei wijze verband houdt met de overmachtstoestand aan de zijde van Smartblinds of een van de door haar ingeschakelde hulppersonen, derden en leveranciers.

Artikel 18 Ontbinding overeenkomst

 1. De klant is van rechtswege in verzuim als hij: - enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schendt; - in staat van faillissement wordt verklaard, faillissement aanvraagt of zijn faillissement wordt aangevraagd, surséance van betaling, wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP), aanvraagt of verkrijgt, op hem van toepassing wordt verklaard of om toepassing daarvan is verzocht, de bedrijfsvoering in, dan wel de zeggenschap over haar onderneming overdraagt, zijn rechtspersoonlijkheid verliest, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt.
 2. In de in lid 1 bedoelde situatie heeft Smartblinds het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Smartblinds tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd aan Smartblinds overigens toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige vergoeding van al haar directe en/of indirecte Schade. Ontbinding van de overeenkomst in de zin van dit artikel geschiedt schriftelijk.
 3. Als de klant is overleden, onder curatele is gesteld, of verhuist naar een ander land en in geval van een bedrijf de klant zijn vestigingsplaats wijzigt naar een ander land, komen de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten eveneens aan Smartblinds toe.
 4. Als de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds Prestatie(s) ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze Prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) geen voorwerp van de ongedaanmaking zijn. Bedragen die Smartblinds vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht en/of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen intellectuele eigendomsrechten, betreffende of verband houdende met de Prestatie, ontwerpen, knowhow, in het kader van enige tussen Smartblinds en de klant gesloten overeenkomst verstrekte informatie en andere verrichte diensten en/of werkzaamheden in de ruimste zin van het woord (hierna: ‘IE-rechten’), berusten uitsluitend bij Smartblinds of, indien van toepassing, haar licentiegever(s).
 2. In het geval dat een derde rechthebbende is van de IE-rechten en deze derde direct of indirect voorwaarden voor de klant verbindt aan het gebruik daarvan, zal de klant altijd voldoen aan deze voorwaarden. Op schriftelijk verzoek van de klant zal Smartblinds de klant over dergelijke voorwaarden informeren.
 3. De klant verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten voor zover deze expliciet aan de klant worden toegekend. Die toekenning kan plaatsvinden via deze algemene voorwaarden, of via een andere overeenkomst tussen Smartblinds en de klant.

Artikel 20 Uitleg

 1. Smartblinds kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen, uit welke hoofde dan ook en door wie zij ook wordt aangesproken.
 2. Als een of meer bepalingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden niet of niet langer rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De niet of niet langer rechtsgeldige bepalingen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 3. Bij conflict met wettelijke en/of verdragsrechtelijke bepalingen van niet-dwingendrechtelijke aard prevaleert de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn vertaald in de Duitse, Engelse en Spaanse taal. Bij strijdigheid tussen het bepaalde, dan wel de uitleg, van de in het Nederlandse opgestelde en in het Duits, Engels en Spaans vertaalde algemene voorwaarden, geldt de Nederlandse tekst als uitgangspunt en prevaleert als zodanig boven de algemene voorwaarden die in het Duits, Engels, en Spaans is vertaald.
 5. Het gegeven dat Smartblinds niet in alle omstandigheden strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt geenszins mee dat Smartblinds afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.
 6. Als de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden een schriftelijk vorm voorschrijft, dan is aan deze vorm ook voldaan bij berichten langs elektronische weg, zoals e-mail of het portaal van Smartblinds. Het systeem van Smartblinds is doorslaggevend bij het bepalen van de inhoud en de ontvangst van berichten langs elektronische weg.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is niet van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de aanbieding en de overeenkomst of een nadere overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in de woonplaats van de klant.

 

Privacy voorwaarden

PRIVACYVERKLARING SMARTBLINDS

Als je onze website bezoekt, producten bestelt of je je bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken wij (Smartblinds B.V.) jouw persoonsgegevens. ‘Persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over natuurlijke personen. Denk daarbij aan informatie als namen, telefoonnummers, adressen en e-mailadressen. Graag informeren wij je duidelijk over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en op welke manieren wij jouw privacy beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij onder meer uit voor welke doelen wij in dit kader jouw persoonsgegevens verwerken, op basis van welke wettelijke grondslagen dit gebeurt en wat jouw rechten zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2022.

Soorten persoonsgegevens
Wij verwerken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld doordat je producten bij ons bestelt, je aanmeldt voor de nieuwsbrief of contact met ons opneemt. Ook verwerken wij bepaalde persoonsgegevens door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Meer informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens in dat kader vind je in ons cookiebeleid, dat hier is te raadplegen. Voor zover bepaalde informatie daaruit niet blijkt, geldt dat de informatie uit deze privacyverklaring van toepassing is.

Waar in deze privacyverklaring wordt gesproken van verwerkingen door ons, kan dit ook verwerkingen van door ons ingeschakelde verwerkers of andere ontvangers betekenen. De betreffende ontvangers worden in deze privacyverklaring genoemd. 

Doelen van de verwerkingen
Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor onze (gerechtvaardigde) doeleinden. In dat kader verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. indien je een account aanmaakt: het aanmaken en faciliteren van het inloggen met accounts op de webshop;
 2. indien je als ‘gast’ een aankoop plaatst: het faciliteren van aankopen als ‘gast’ op de webshop;
 3. het faciliteren van het bestelproces, het uitvoeren en leveren van bestellingen (waaronder ook begrepen bestellingen van stalen);
 4. het factureren van bestellingen;
 5. je informeren over de status van jouw bestelling;
 6. het in ontvangst nemen en verrichten van betalingen;
 7. orderregistratie, om je ook na jouw bestelling van dienst te kunnen zijn;
 8. het verzenden van enquêtes over jouw ervaringen met Smartblinds, als je bij ons besteld hebt;
 9. het in behandeling nemen en opvolgen van eventuele klachten;
 10. het per e-mail verzenden van digitale nieuwsbrieven met informatie over Smartblinds en onze producten;
 11. het hosten van onze website;
 12. het voeren van een boekhouding;
 13. het voeren van een klantadministratie;
 14. het per e-mail verzenden van een verzoek tot het achterlaten van een review;
 15. het bieden van de mogelijkheid om met ons te chatten via de website, om ondersteuning en advies te kunnen bieden;
 16. het ontvangen en opvolgen van ingevulde contactformulieren;
 17. je informeren over updates in de software behorende bij onze producten;
 18. het mogelijk maken en faciliteren van e-mailverkeer;
 19. het voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

Grondslagen van de verwerkingen
Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor zover daarvoor een verwerkingsgrondslag in de zin van de AVG van toepassing is. Wij omschrijven hierna de toepasselijke verwerkingsgrondslagen. Daarbij geven wij aan voor welke van de (hiervoor genummerde) doelen de verwerkingsgrondslagen gelden. Voor de verwerkingen voor sommige van deze doelen gelden meerdere verwerkingsgrondslagen.

Uitvoering overeenkomst

Een deel van de persoonsgegevensverwerkingen vindt plaats omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of om op jouw verzoek voorafgaand aan de sluiting van zo’n overeenkomst maatregelen te nemen.

Deze grondslag geldt voor de verwerkingen van persoonsgegevens voor de hiervoor onder 2, 3, 4 en 6 omschreven doelen.

Gerechtvaardigd belang

Een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens vindt plaats op grond van onze gerechtvaardigde belangen daarbij. Deze belangen zijn gelegen in het mogelijk maken van bestellingen en betalingen, een goede en efficiënte bedrijfsvoering, het kunnen beantwoorden van contactverzoeken, het ontvangen van uw feedback en het kunnen aanbieden van een website.

Deze grondslag geldt voor de verwerkingen van persoonsgegevens voor de hiervoor onder 1 tot en met 9 en 11 tot en met 18 genoemde doelen. Bij vragen over de afwegingen die aan het voorgaande ten grondslag liggen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

Toestemming

Een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens vindt plaats op basis van jouw toestemming.  Als je toestemming hebt verleend kun je deze altijd weer intrekken. Dat heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens in de periode dat jouw toestemming verleend was en je deze nog niet had ingetrokken.

Wij baseren de verwerkingen voor de hiervoor onder 7 en 10 genoemde doeleinden op jouw toestemming.

Wettelijke verplichting

Ten slotte vindt een deel van de verwerkingen van jouw persoonsgegevens plaats omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Deze grondslag geldt voor de verwerkingen van persoonsgegevens voor de hiervoor onder 12 en 19 omschreven doelen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens
Je bent niet wettelijk of contractueel verplicht om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel is de verstrekking van een deel van jouw persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om bijvoorbeeld jouw bestelling in behandeling te nemen, je de nieuwsbrief toe te kunnen zenden of te kunnen reageren op een contactverzoek. Verstrek je die persoonsgegevens niet, dan kun je mogelijk geen bestelling plaatsen, kun je je mogelijk niet inschrijven voor de nieuwsbrief of kunnen wij mogelijk niet reageren op jouw contactverzoek(en).

Ontvangers van uw persoonsgegevens
Wij delen jouw persoonsgegevens met derde partijen indien dat noodzakelijk is voor voornoemde doeleinden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld hostingpartijen en partijen van wie wij administratiesoftware en andere tools afnemen. Denk hierbij aan de volgende partijen: bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, betaalpartners, handelsinformatiebureaus, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die toegang hebben tot je persoonsgegevens, mogen hier enkel gebruik van maken voor het leveren van diensten namens Smartblinds. Tenzij ze zelf de verantwoordelijkheid hebben voor het verwerven en beschermen van je persoonsgegevens. Tot slot hebben enkele cookie-ontwikkelaars toegang tot gegevens die door de cookies worden verzameld op onze website. Hier lees je alles over in ons cookiebeleid en het privacybeleid van de ontwikkelaars zelf. Je gegevens worden door ons nooit aan derden verkocht.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het behalen van de eerder omschreven doelen. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de fiscale bewaarplichten bewaren wij gedurende 7 jaar, te rekenen vanaf het moment dat de ‘actualiteitswaarde’ van de betreffende persoonsgegevens vervalt (oftewel, vanaf het moment dat de persoonsgegevens niet meer actueel zijn voor de bedrijfsvoering). 

Rechten van betrokkenen
Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt, heb je op grond van de AVG verschillende rechten. Deze omschrijven wij hierna.

 1. Recht op inzage, correctie en gegevensverwijdering

Je hebt het recht om van ons te vernemen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en om deze persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking daarvan in te zien, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten (zoals privacyrechten) en vrijheden van anderen.

Daarnaast heb je het recht om persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, maar wel door ons verwerkt worden, door ons te laten corrigeren.

Ook heb je onder omstandigheden het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’. Dit kan in de volgende gevallen:

 1. Je hebt de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist. De beperking geldt dan voor een periode die het voor ons mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. De verwerking van jouw persoonsgegevens is niet rechtmatig en je hebt je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens. In plaats daarvan heb je verzocht om beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens;
 3. Wij hebben jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoelen, maar je hebt deze persoonsgegevens zelf nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en bent in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden bij de verwerking zwaarder wegen dan die van jou.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. Deze persoonsgegevens kun je vervolgens doorgeven aan een andere partij. Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan die andere partij.

Recht van bezwaar

Je kunt onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zullen de verwerking dan staken, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Identificatie bij uitoefening

Uitoefening van jouw rechten kan door een schriftelijk verzoek daartoe aan ons. Wij kunnen je vragen om je daarbij te identificeren.

Contact opnemen
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacy statement, de verwerking van jouw persoonsgegevens of de uitoefening van jouw rechten, kun je contact met ons opnemen met onze privacy officer: Nelleke Jans, via privacy@smartblinds.com.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens). Dit kan bijvoorbeeld als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet in lijn is met wettelijke voorschriften of je anderszins een klacht hebt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kunnen wij wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie van de privacyverklaring kun je vinden op de Smartblinds website. We raden je aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen